Skip to table dataSkip to menuSkip to searchHotkeys reference

คณะกรรมการดำเนินงาน


1.    ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์        ที่ปรึกษา
        อธิการบดี
2.    ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม        ที่ปรึกษา
        รองอธิการบดี
3.    ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล    ที่ปรึกษา
        รองอธิการบดี
4.    รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์        ที่ปรึกษา
        รองอธิการบดี
5.    รองศาสตราจารย์ วันชัย มีชาติ        ที่ปรึกษา
        รองอธิการบดี
6.    รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล        ที่ปรึกษา
        รองอธิการบดี
7.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา    ที่ปรึกษา
        รองอธิการบดี
8.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย        ที่ปรึกษา
        รองอธิการบดี
9.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต        ที่ปรึกษา
        รองอธิการบดี
10.    รองศาสตราจารย์ ดร.บุญไชย   สถิตมั่นในธรรม        ประธานกรรมการ
          รองอธิการบดี
11.    ศาสตราจารย์เลอสม   สถาปิตานนท์        รองประธานกรรมการ    
          ที่ปรึกษาอธิการบดี  
12.    รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์   สุทธิรัตน์        กรรมการ    
          ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
13.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร์   อิงคโรจน์ฤทธิ์        กรรมการ    
          ผู้ช่วยอธิการบดี  
14.    รองศาสตราจารย์ ดร.สุธา   ขาวเธียร        กรรมการ        
          ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย
15.    ศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ   วิไลวัลย์         กรรมการ    
          ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
16.    รองศาสตราจารย์ ดร.เขมรัฐ   โอสถาพันธุ์        กรรมการ    
          หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
17.    ดร.สุจิตรา   วาสนาดำรงดี        กรรมการ    
          สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
18.    นางสาวจริยา   ลาภวรกิจชัย        กรรมการ    
          ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
19.    นาวาตรีหญิงญาณนุช   ธนูสิงห์        กรรมการ    
          ผู้อำนวยการสำนักบริหารระบบกายภาพ
20.    นายรุ่งโรจน์   กิตติถาวรกุล        กรรมการ    
          รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
21.    นายประสิทธิ์   เอื้อสถาพรกิจ         กรรมการ    
          ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
22.    นางสาวธิติพร   บุญทวี         กรรมการ    
          ผู้อำนวยการฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
23.    นางนงนาฎ   จิวะวิโรจน์        กรรมการ        
          ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานที่
สำนักบริหารระบบกายภาพ
24.    ว่าที่ร้อยตรีสุนทร   ชุปวา        กรรมการ        
          ผู้อำนวยการฝ่ายสถาปัตยกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน สำนักบริหารระบบกายภาพ
25.    นางจุรีรัตน์   นิยม         กรรมการ    
          ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการอาคารสถานที่และสารสนเทศระบบกายภาพ  สำนักบริหารระบบกายภาพ
26.    นางเยาวดี   ฟ้าสว่าง        กรรมการ
          ผู้เชี่ยวชาญ โครงการวางแผนและดำเนินการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน
27.    นายกอปร   ลิ้มสุวรรณ        กรรมการและเลขานุการ
          หัวหน้าหน่วยพลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารระบบกายภาพ
28.    นายภาณุมาศ   เมษประสาท        ผู้ช่วยเลขานุการ
29.    นางสาวปิยวรรณ   กลิ่นระรวย        ผู้ช่วยเลขานุการ
30.    นางนัชรี   คำสุระ        ผู้ช่วยเลขานุการ

 SUN2017 : Sustainable University Network of Thailand
Copyright (c) 2017 หน่วยพลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
All Rights Reserved (c) Design provided by  www.paper4conference.com 
This webpage designed for :  Mobile and Tablet